• 001
  • 002
  • 003
  • 004
  • 005
  • 006

ບໍລິການ​ຝຶກ​ອົບຮົມ/ດ້ານ​ຫຼັກສູດ

 

ບໍລິສັດ LGM ຈໍາກັດ ພາຍໃຕ້ເຄື່ອງໝາຍການຄ້າ GlobalGROUP ມີ​ຄວາມ​ມຸ້ງໝັ້ນຮ່ວມ​ພັດທະນາ​ບຸກຄະ​ລະ​ກອນ​ໃນ​ແຕ່​ລະ​ອົງ ກອນ ຊຶ່ງໝາຍ​ເຖິງ​ພະນັກງານ, ຕົວ​ແທນ​ຝ່າຍ​ບໍລິຫານ ​ແລະ ທີ​ມງານ​ຄຸນ​ນະພາ​ບຂອງ​ຜູ້​ບໍລິການ ​ໃຫ້​ສາມາດ​ນໍາ​ຄວາມ​ຮູ້, ຂໍ້​ກໍາ ນົດ​ຕາມ ມາດຕະຖານ​ລະບົບ​ບໍລິຫານ, ຕາມກົດໝາຍ ​ແລະ ຂໍ້​ກໍານົດ​ຕາມ​ທີ່​ລູກ​ຄ້າ​ກໍານົດ ​ໃຫ້​ສາມາດ​ນໍາ​ໄປ​ປັບໃຊ້ເພື່ອ​ເປັນ​ສ່ວນໜຶ່ງ​ໃນ​ການ​ພັດ ທະນາ​ອົງ​ກອນ​ຢ່າງ​ຕໍ່​ເນື່ອງ ​ແລະ ຜົນ​ປະ​ໂຫຍ​ດທີ່​ຍື່ນ​ຍົງ.

serviceyornah

 

ຫົວ​ຂໍ້​ຫຼັກສູດ

 

 

CODEX GMP/HACCP

dot ຫຼັກສູດ​ຂໍ້​ກໍານົດ​ສໍາລັບ​ມາດຕະຖານ CODEX GMP: Awareness and Requirements

      ເນື້ອ​ໃນ: ຈຸດປະສົງ​ຂອງ​ມາດຕະຖານ​ແມ່ນ​​ເພື່ອກໍານົດຂອບ​ເຂດ, ຄໍາ​ນິຍາມ, ການ​ຜະລິດ​ຂັ້ນ​ຕົ້ນ (Primary Product), ການ​ອອກ​ແບບ​ອາຄານ ​ແລະ ສິ່ງ​ອໍານວຍ​ຄວາມ​ສະ​ດວກ; ການ​ຄວບ​ຄຸມ​ການ​ດໍາ​ເນີນ​ງານ, ການ​ນ​ເບີ່​ງ​ແຍງ​ຮັກສາ​ສຸຂະ​ອະນາ​ໄມ​ບຸກຄະ​ລະ​ກອນ, ການ​ຂົນ​ສົ່ງ ​ແລະ ຂໍ້​ມູນ​​ຜະລິດຕະພັນ.

dot ການກວດ​ຕິດຕາມ​ຄຸນ​ນະພາ​ບພາຍ​ໃນ​ສໍາ​ລັບ​ມາດຕະຖານ CODEX GMP : IQA

       ເນື້ອ​ໃນ: ທົບ​ທວນ​ຂໍ້​ກໍານົດ GMP, ທົບ​ທວນຄື​ຂັ້ນ​ຕອນ​ການກວດ​ປະ​ເມີນ, ​ເຕັກ​ນິກ​ໃນ​ການກວດ​ປະ​ເມີນ, ການ​ຕັ້ງ​ຄໍາ​ຖາມ​ໃນ​ການກວດ​ປະ​ເມີນ ​ແລະ ການ​ຂຽນບົດ​ລາຍ​ງານ (ຈຸດ​ດີ ​ແລະ ຈຸດ​ອ່ອນ ຂອງ Auditor ​ແຕ່ລະ​ທ່ານ)

dot ຫຼັກ​ສູດ​ການກວດ​ລະບົບ​ເພື່ອ​ກຽມຄວາມ​ພ້ອມ​ກ່ອນ​ການ​ຮັບຮອງ (Pre-Audit)

ເນື້ອ​ໃນ GMP:

        ການ​ອອກ​ແບບ​ອາຄານ ​ແລະ ສິ່ງ​ອໍານວຍ​ຄວາມ​ສະດວກ, ການ​ຄວບ​ຄຸມ​ການ​ດໍາ​ເນີນ​ງານ, ວຽກສຸຂາພິບານ , ການ​ເບິ່ງ ​ແຍງ​ຮັກສາສຸຂະ​ອະນາ​ໄມ​ບຸກຄະ​ລະ​ກອນ, ການ​ຂົນ​ສົ່ງ ​ແລະ ຂໍ້​ມູນ​ຜະລິດ​ຕະພັນ.

 

ເນື້ອ​ໃນ HACCP:

         ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ທີ​ມງານ HACCP, ການ​ສຶກສາ​ຜະລິດ​ຕະພັນ ​ແລະ ຈຸດປ​ະສົງການ​ໃຊ້​ງານ; ການ​ສ້າງ​ແຜນຜັງ​ຂະ​ບວນການ​ຜະລິດ, ການກວດ​ສອບ​​ແຜນຜັງ​ຂະ​ບວນການ​ຜະລິດ, ການ​ວິ​ເຄາະ​ອັນຕະລາຍ, ການ​ກໍານົດ​ຈຸດ HACCP, ການ​ກໍານົດ​ຄ່າ​ວິ​ກິດ, ການ​ກໍານົດ​ມາດ​ຕະການ​ຕິດຕາມຈຸດ​ວິ​ກິດ, ການ​ແກ້​ໄຂ​ບັນຫາທີ່​ບໍ່ເປັນ​ໄປ​ຕາມ​ຂໍ້​ກໍານົດ, ການກວດ​ສອບ​ລະບົບ​ເອກະສານ, ບັນທຶກ​ສະຫຼຸ​ບຜົນ​ການກວດສອບ ​​ແລະ ​ແນະ​ນໍາ​ແນວທາງ​ໃນ​ການ​ແກ້​ໄຂ.

 

dot ຫຼັກ​ສູດ​ການສ້າງ​​ເອກະສານ​ສໍາລັບ​ລະບົບ​ມາດຕະຖານ CODEX GMP/HACCP: Documentation

ວັນ​ທີ່ 1 ​ເນື້ອ​ໃນ GMP:

         ຈຸດປະສົງ​ຂອງ​ມາດຕະຖານ​ແມ່ນ​ເພື່ອ​ກໍານົດ​ຂອບ​ເຂດ, ຄໍານິຍາມ, ການ​ຜະລິດ​ຂັ້ນ​ຕົ້ນ (Primary Product), ການ​ອອກ ​ແບບ​ອາຄານ ​ແລະ ສິ່ງ​ອໍານວຍ​ຄວາມ​ສະດວກ; ການ​ຄວບ​ຄຸມ​ການ​ດໍາ​ເນີນ​ງານ, ການ​ນ​ເບີ່​ງ​ແຍງ​ຮັກສາ​ສຸຂະ​ອະນາ​ໄມ​ບຸກຄະ​ລະ​ກອນ, ການ​ຂົນ​ສົ່ງ ​ແລະ ຂໍ້​ມູນ​​ຜະລິດຕະພັນ. ການ​ຝຶກ​ອົບຮົມ Work Shop ​ໃຫ້​ພະນັກງານ ​ແລະ ການ​ສ້າງ​ເອກະສານ (Procedur).

ວັນ​ທີ່ 2 ​​ເນື້ອ​ໃນ HACCP:

          ການຈັດ​ຕັ້ງ​ທີ​ມງານ HACCP, ການ​ສຶກສາ​ຜະລິດ​ຕະພັນ ​ແລະ ຈຸດປະສົງ​ຂອງ​ການ​ໃຊ້​ງານ; ການ​ສ້າງ​ແຜນຜັງ​ຂະ​ບວນການ​ຜະລິດ, ການກວ​ດສອບ​​ແຜນຜັງ​ຂະ​ບວນການ​ຜະລິດ, ການ​ວິ​ເຄາະ​ອັນຕະລາຍ, ການ​ກໍານົດ​ຈຸດ HACCP, ການ​ກໍານົດ​ຄ່າ​ວິ​ກິດ, ການ​ກໍານົດ​ມາດ​ຕະການ​ຕິດຕາມຈຸດ​ວິ​ກິດ, ການ​ແກ້​ໄຂ​ບັນຫາທີ່​ບໍ່​ເປັນ​ໄປ​ຕາມ​ຂໍ້​ກໍານົດ, ການ​ທົບ​ທວນສະພາບ​ການ, ການ​ບັນທຶກ​ເອກະສານ​, ການ​ຈັດ Work Shop ​ແລະ ການ​ທົບ​ທວນ​ລະບົບ.

 

ISO 9001

dot Awareness and Requirement:

      ເນື້ອ​ໃນ: ອະທິບາຍ​ຄວາມ​ເປັນ​ມາ​ຂອງ​ລະບົບ​ມາດຕະຖານ​ ການ​ຈັດການ​ບໍລິຫານ​ຄຸນ​ນະພາ​ບ, ຂໍ້​ກໍານົດ​ຂອງ​ລະບົບ​ມາດຕະ ຖານ​ການ​ຈັດການ​ຄຸນ​ນະພາ​ບ ​ແລະ ຍົກຕົວຢ່າງ​ຈາກໜ້າວຽກຕົວ​ຈິງ ທຽບກັບ​ຂໍ້​ກໍານົດ​ມາດຕະຖານ ISO 9001​ ເພື່ອ​ນໍາ​ໄປປະຍຸກ​ໃຊ້​ໃນ​ແຕ່ລະ​ກິດຈະ​ກໍາ; ອະທິບາຍ​ການປັບປຸງ​ເອກະສານ, ຝ່າຍ​ບໍລິຫານ, ຝ່າຍ​ບຸ​ກຄະ​ລະ​ກອນ, ຝ່າຍ​ຂ່າຍ, ຝ່າຍ​ຈັດ​ຊື້, ຝ່າຍ​ຜະລິດ, ຝ່າຍ​ອອກ​ແບບ, ຝ່າຍ​ສ້ອມ​ແປງ, ສາງ​ວັດຖຸ​ດິບ, ສາງ​ສິນຄ້າ ​ແລະ ຝ່າຍ​ຄວບ​ຄຸມ​ຄຸນ​ນະພາ​ບ.

dot ຂໍ້​ກໍານົດ ​ແລະ ການ​ສ້າ​ງ​ເອກະສານ​ລະບົບ​ບໍລິຫານ​ຄຸນະພາບ

        ເນື້ອ​ໃນ:​​ ​ເພື່ອສ້າງຄວາມ​ເຂົ້າ​ໃຈ​ລະບົບ​ມາດ​ຕະຖານ ISO 9001 ພາລະບົດບາດ ​ແລະ ຄວາມ​ຮັບ​ຜິດ​ຊອບ. ​ໃຫ້ສາມາດສ້າງ​​ລະບົບເອກະສານ ​ແລະ ດໍາ​ເນີນ​ລະບົບ​ບໍລິຫານ​ຄຸນ​ນະພາ​ບ, ສາມາດ​ວາງ​ແຜນ ​ແລະ ຕຽມການ​ເພື່ອ​ການ​ຂໍ​ຮັບຮອງISO 9001.

dot ການ​ກວດ​ຕິດຕາມ​ຄຸນ​ນະພາ​ບພາຍ​ໃນ​ຕາມ​ລະບົບISO 9001

       ເນື້ອໃນ: ເພື່ອທົບທວນຄືນຂໍ້ກໍານົດ ເພື່ອໃຫ້ເຂົ້າໃຈການດໍາເນີນການກວດປະເມີນ ຄຸນນະພາບພາຍໃນອົງກອນ, ຄຸນສົມບັດ ຂອງ ຜູ້ກວດທີ່ດີ, ຂັ້ນຕອນການກວດປະເມີນ, ການລວບລວມຂໍ້ມູນ ແລະ ການພັດທະນາທັກສະໃນການຕັ້ງຄໍາຖາມ.

dot ເຕັກນິກການເປັນຕົວແທນຝ່າຍບໍລິຫານ QMR (Excellent QMR)

        ເນື້ອໃນ: ມຸ້ງໝັ້ນໃຫ້ຕົວແທນຝ່າຍບໍລິຫານ “QMR”ລວມທັງ​ຜູ້​ຊ່ວຍ QMR ​ໄດ້​ເຂົ້າ​ໃຈຄວາມ​ສໍາຄັນ​ຂອງ​ໜ້າທີ່​​ຄວາມ​ຮັບ​ພິຊອບ​ທີ່​ຕໍ່ລະ​ບົບ ISO 9001, ລວມ​ເຖິງຂໍ້​ຄວນ​ລະວັງ ​ແລະ ​ແນວທາງ​ໃນ​ການ​ເບິ່ງ​ແຍງ​ລະບົບ​ໃຫ້​ຍືນ​ຍົງ. ຊຶ່ງ​ຈະ​ມີ​ທັງ​ສ່ວນ​ທີ່​ເປັນ ຫຼັກການ WorkShop ​ແລະ ການ​ສຶກສາ ​ເພື່ອ​ເຮັດ​ໃຫ້ການ​ຝຶກ​ອົບຮົມ​ມີ​ປະສິດທິພາບ​ສູງ​ສຸດ.

 

ISO 14001

dot ການ​ແນະ​ນໍາ ​ແລະ ການ​ສ້າງ​ ລະບົບການ​ຈັດການ ​ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ (ISO 14001 Introduction and Implementation)

       ຫຼັກສູດ “​ລະບົບ​ການ​ຈັດການ​ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ ISO 14001” ​​ເພື່ອ​ໃຫ້​ອົງ​ກອນ​ຕ່າງໆ​ ​ໄດ້​ດໍາ​ເນີນ​ການພັດທະນາ​ລະບົບ​ການ​ຈັດ ການ​ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ, ສ້າງ​ຄວາມ​ເຂົ້າ​ໃຈ​​ໃນ​ຂໍ້​ກໍານົດ​ມາດຕະຖານ ISO 14001 ການ​ນໍາ​ໄປ​ປະຍຸກ​ໃຊ້ ​ແລະ ​ແນວທາງ​ການ​ສ້າງ​ລະບົບ ​ແລະ ດໍາ​ເນ​ີນຕາມ​ເອກະສານ ທີ່​ກ່ຽວຂ້ອງ​ໃນ​ລະບົບ​ການ​ຈັດການ​ສິ່ງ​​ແວດ​ລ້ອມ ​ແລະ ອົງ​ປະກອບ​ຂອງ​ລະບົບ​ການ​ຈັດການ​ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ​ທີ່​ດີ.

dot ກົດໝາຍສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ (Enviromental Legistations)

        ເນື້ອ​​ໃນ:ໃຫ້​ຄວາມ​ສໍາຄັນກັບ​ກົດໝາຍ ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ, ຕິດຕາມ​ຂະ​ບວນນການ​ປັບປຸງ​ ກົດໝາຍ ​ແລະ ຄວາມ​ສໍາພັນ​ລະ ຫວ່າງ​ກົດໝາຍ ກັບ​ຂໍ້​ກໍານົດISO 14001; ສະຫຼຸບ​ຂໍ້​ກໍານົດ​ທາງ​ດ້ານ​ກົດໝາຍ ​​ແລະ ຂໍ້​ກໍານົດ ISO 14001 ​ເພື່ອ​ວາງ​ແຜນ​ປະຕິບັດ​ຕາມ​ກົດໝາຍ ​ແລະ ກິດຈະ​ກໍາ​ການ​ວິ​ເຄາະ​ກົດໝາຍທີ່​ກ່ຽວຂ້ອງ.

dot ການ​ລະບຸ ​ແລະ ການ​ປະ​ເມີນ​ບັນ​ຫາ​ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ (Identification of Environmental)

      ເນື້ອ​​ໃນ: ສ້າງ​ຄວາມ​ເຂົ້າ​ໃຈ​ໃນ​ບັນຫາ​ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ​ໃນ​ສະພາບ​ປະຈຸ​ບັນ, ການ​ໃຈ້​ແຍກ​ສາຍ​ເຫດ​ທີ່​ກໍ່​ໃຫ້​ເກີດ​ຜົນ​ກະທົບ​ຕໍ່ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ ​ແລະ ການ​ປະ​ເມີນ​ບັນຫາ​ຂອງ​ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ ​ເພື່ອ​ກໍານົດມາດ​ຕະການ​ຈັດການ​ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ.

dot ການກວດ​ປະ​ເມີນ​ລະບົບ​ການ​ຈັດການສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ​ພາຍ​ໃນ (EMS Internal Audit)

        ເນື້ອ​​ໃນ: ທົບ​ທວນ​ຂໍ້​ກໍານົດ ISO 14001 ​ໃນ​ມຸນ​ມອງ​ຜູ້​ກວດ​ປະ​ເມີນ:

  • ຄວາມ​ໃຈ​ພື້ນຖານ ​ແລະ ຈຸດ​ມຸ້ງໝາຍດ້ານ​ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ, ຂະ​ບວນການກວດ​ປະ​ເມີນພາຍ​ໃນ​ ​ແລະ ສະຫຼຸບ​ຄວາມ​ສໍາ​ພັນ ຂັ້ນ​ການກວດ​ປະ​ເມີນ​ພາຍ​ໃນ.
  • ບົດບາດໜ້າທີ​່ຮັບ​ຜິດ​ຊອບຕົວ​ແທນ​ຝ່າຍ​ບໍລິຫານ (EMR), ຜູ້​ກວດ​ປະ​ເມີນ (Auditor), ຜູ້​ໄດ້​ຮັບ​ການກວດ (Auditee).
  • ກຽມຄວາມ​ພ້ອມ​ສໍາລັບ​ການກວດ ​ປະ​ເມີນ​ລະບົບ​ງານ​ຄຸນ​ນະພາ​ບພາຍ​ໃນ​ອົງ​ກອນ, ​ເຕັກ​ນິກ ໃນ​ການ​ສ້າງ​ແຜນ​ກວດ​ປະ​ເມີນ, ການ​ຍົກ​ຕົວຢ່າງ​ຈາກໜ້າວຽກຕົວ​ຈິງ ຫຼັກ​ເກນ/​ເຕັກນິກ ການກວດ​ປະ​ເມີນ ​ແລະ ປະ​ເດັນ​ການກວດ​ປະ​ເມີນ.
  • ການ​ດໍາ​ເນີນ​ການກວດ​ປະ​ເມີນ​ພາຍ​ໃນ/​ເຕັກ​ນິກການກວດ​ໂດຍ​ຍົກ​ຕົວຢ່າງ​ຈາ​ກໜ້າວຽກຕົວ​ຈິງ ບັນຫາ ​ແລະ ​ແນວທາງ​ແກ້​ໄຂ.
  • ການ​ຂຽນລາຍ​ງານ​ການກວດ​ປະ​​ເມີນ ​ແລະ ​ເຕັກ​ນິກ​ໃນ​ການ​ລະບຸ​ບັນ​ຫານ.

 

ISO 50001

          ການ​ແນະ​ນໍາ ​ແລະ​ ການ​ນສ້າງ​ລະບົບ​ການ​ຈັດການ​ພະລັງງານ (ISO 50001 Introduction and Implementation)

       ຫຼັກສູດ: “ລະບົບ​ການ​ຈັດການ​ພະລັງງານ ISO 50001”ເພື່ອ​ໃຫ້​ອົງ​ກອນ​ຕ່າງໆ ​ໄດ້​ດໍາ​ເນີນ​ການ​ພັດທະນາ​ ລະບົບ​ການ​ຈັດ ການ​ພະລັງງານ, ​​​ຫຼຸດ​ຕົ້ນ​ທຶນ​ພະລັງງານ ​ແລະ​ ​​​ຫຼຸດການ​ປອຍ​ແກັດ​ເຮືອນ​​ແກ້ວ. ​ເພື່ອ​ໃຫ້​ຄວາມ​ຮູ້​ຄວາມ​ເຂົ້າ​ໃຈເລື່ອ​ງມາດຕະຖານ​ການ​ຈັດການ​ພະລັງງານ ISO 50001​ໂຮງງານ​ອຸດ​ສະຫະ​ກໍາ ​ໄດ້​ຈັດ​ລະບົບການ​ຈັດການພະລັງງານ​ໄດ້​ຢ່າງ​ຖືກຕ້ອງ ການວິ​ເຄາະ​ ​ແລະ ການວາງ​ແຜນຈັດ​ລະບົບ.

dot ການກວດ​ປະ​ເມີນ​ລະບົບ​ການ​ຈັດການ​ພະລັງງານ​ພາຍ​ໃນ ( EMS Internal Audit)

          ການກວດ​ປະ​ເມີນ​ລະບົບ​ການ​ຈັດການ​ພະລັງງານ​ຢ່າງ​ເຂົ້າ​​ໃຈ ​ຈະ​ເຮັດ​ໃຫ້​ອົງ​ກອນ​ ສາມາດ​ບໍລິຫານ​ຈັດການ ​ແລະ ຄວບ​ຄຸມ ພະ​ລັງ​ງານ​ຢ່າງ​ຍືນ​ຍົງ. ການກວດ​ປ​ະ​ເມີນ​ລະບົບ ຜູ​້ດໍາ​ເນີນ​ການ ​ຕ້ອງ​ເຂົ້າ​ໃຈ​​​ໄດ້​​ດ້ານ​ການ​ບໍລິຫານ​ ຈັດການ ​ແລະ ​​ເຕັກນິກ​ດ້ານ​ພະລັງ ງານ​ທີ່​ບໍ່​ໄດ້​ມີ​​ແຕ່​ປະສິດ​ທິພາ​ບຂອງ​ເຄື່ອງ​ຈັກ ​ແລະ ອຸປະກອນ​ເທົ່າ​ນັ້ນ ​ແຕ່​ທີ່​ສໍາຄັນ ​ຜູ້​ກວດ​ປະ​ເມີນຕ້ອງ​ເຂົ້າ​ໃຈ​ຕົວ​ແປ​ຕ່າງໆ ທີ່​ກ່ຽວ ຂ້ອງ​ກັບ​ການ ​ໃຊ້​ພະລັງງານ (Relevant variable affecting to Energy use) ການ​ເຂົ້າ​ໃຈ​ປະ​ເພດ​ ຂອງ​ຕົວ​​ແປ​ຈະ​ເຮັດ​ໃຫ້​ພັດທະນາ Energy baseline, EnPI, ​ໄດ້​ຢ່າງ​ຖືກຕ້ອງ ​ແລະ ​ເຂົ້າ​ໃຈ​ຕົວ​ແປ ​ທີ່​ມີ​ຜົນ ​ຕໍ່ປະສິດ​ທະ​ພາບ ​ແລະ EnPI ​ເຮັດ​ໃຫ້​ຜູ້​ກວດ​ປະ​ເມີນ​ສາມາ​ດສ້າງ Checklist ​ແລະ ກວດ​ປະ​ເມີນ​ປະສິດທິ​ຜົນ​ລະບົບ ​ແລະ ການ​ໃຊ້​ພະລັງງານ​ຢ່າງ​ມີ​ປະສິດທິພາບ.

Copyright © 2019 www.laoglobalmark.com. Design and Develop By LGM.
Tel: (+856) 21 350002, 030 508 5988, 030 533 4488 Mobile: (+856) 20 2223 4698, E-mail: office@laoglobalmark.com, laoglobalmark@gmail.com
Joomla 1.7 templates - Joomla template maker.
www.bestbabynappies.co.uk