• 001
  • 002
  • 003
  • 004
  • 005
  • 006

ກວດປະເມີນ ແລະ ອອກໃບຢັ້ງຢືນ

ການຮັບຮອງ

- ISO 9001 ລະບົບການຈັດການຄຸນນະພາບ

- ISO 14001 ລະບົບການຈັດການສິ່ງແວດລ້ອມ

- ISO 22000 ລະບົບການຈັດການຄວາມປອດໄພອາຫານ

- ISO 50001 ລະບົບການຈັດການພະລັງງານ

- GMP ການປະຕິບັດທີ່ດີໃນການຜະລິດ

- HACCP ການວິເຄາະອັນຕະລາຍການຄວບຄຸມຈຸດສໍາຄັນ

- OHSAS 18001 ລະບົບການຈັດການຄວາມປອດໄພແລະສຸຂະພາບ

- SA 8000 ປະຕິບັດກ່ຽວກັບສັງຄົມ

ການກວດສອບ

- 98/37/EC Lift Directive

- 95/16/EC Machinery Directive

- BS 8555 Acorn Scheme

Copyright © 2019 www.laoglobalmark.com. Design and Develop By LGM.
Tel: (+856) 21 350002, 030 508 5988, 030 533 4488 Mobile: (+856) 20 2223 4698, E-mail: office@laoglobalmark.com, laoglobalmark@gmail.com
Joomla 1.7 templates - Joomla template maker.
www.bestbabynappies.co.uk