• 001
  • 002
  • 003
  • 004
  • 005
  • 006

ປະຫວັດບໍລິສັດ

 

ບຸກຄະລາກອນທີ່ມີຄວາມເປັນມືອາຊີບ

about2

ບໍລິສັດ LGM ຈໍາກັດ ພາຍໃຕ້ເຄື່ອງໝາຍ ການຄ້າ GlobalGROUP ທີມງານ ແລະ ບຸກຄະລາກອນ ຂອງພວກເຮົາເປັນຜູ້ມີຄວາມຊໍານານ ດ້ານວິສະວະກໍາ, ຊ່າງ ເຕັກນິກ, ຜູ້ກວດສອບ, ຜູ້ກວດປະເມີນ ແລະ ວິທະຍາກອນຊຶ່ງໄດ້ຮັບ ໂອກາດ, ຄວາມຮູ້, ປະສົບການຈາກຫຼາກຫຼາຍ ທຸລະກິດເພື່ອຕອບໂຈດຄວາມເພີ່ງພໍໃຈຂອງ ລູກຄ້າເປັນສໍາຄັນ.

 

 

 

 

 

about3

ລາຄາທີ່ເປັນທໍາ

ບໍລິສັດ LGM ຈໍາກັດ ພາຍໃຕ້ເຄື່ອງໝາຍການຄ້າ GlobalGROUP ພວກເຮົາ ກໍານົດລາຄາໂດຍມຸ້ງໝັ້ນຜົນ ຂອງງານເປັນສໍາຄັນ ຊຶ່ງໝາຍເຖິງຜູ້ຮັບບໍລິການ ຈະໄດ້ ຮັບການກວດປະເມີນ ແລະ ການກວດຕິດຕາມ ພ້ອມຂໍ້ແນະນໍາໜ້າງານ ເພື່ອປະ ໂຫຍດໃນການນໍາ ຂໍ້ກໍານົດເຂົ້າເຊື່ອມຕໍ່ ກັບໜ້າວຽກຕົວຈິງ ສອບຖາມ ຜ່ານຜູ້ຝຶກ ອົບຮົມ ເພື່ອນໍາຄວາມຮູ້ຕົວຢ່າງ ທີ່ໄດ້ຮັບໄປປັບປຸງແກ້ໄຂ ໃຫ້ສາມາດ ດໍາເນີນງານໄດ້ ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ.

 

 

 

 

ການບໍລິຫານຈັດການຢ່າງມືອາຊີບabout4

ບໍລິສັດ LGM ຈໍາກັດ ພາຍໃຕ້ເຄື່ອງໝາຍການຄ້າ GlobalGROUP ປະກອບ ດ້ວຍທີມຜູ້ຊໍາ ນານດ້ານວິສະວະກໍາ, ຊ່າງເຕັກນິກ, ຜູ້ກວດສອບ, ຜູ້ກວດປະເມີນ ແລະ ວິທະຍາກອນ ຊຶ່ງໄດ້ຮັບໂອກາດເຂົ້າຮ່ວມເປັນສ່ວນໜຶ່ງ ຂອງການກວດຮັບ ຮອງມາດຕະຖານ ໃນແຕ່ລະອົງກອນ ທີ່ໃຫ້ຄວາມໄວ້ວາງໃຈ ທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນດ້ວຍຄວາມຮູ້, ຄວາມຊໍານານ ແລະ ປະສົບການພ້ອມທັງຄວາມເຂົ້າໃຈ ພື້ນຖານ ຂອງພະນັກງານໂຄງສ້າງ ຂອງແຕ່ລະອົງກອນ ຊຶ່ງສາມາດໃຫ້ຄໍາແນະນໍາ ເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ມີບັນຫາ ແລະ ລວມເຖິງການວິເຄາະຫາສາເຫດ ເພື່ອການປັບປຸງ ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ.

 

 

del4ການບໍລິການທີ່ຄວບຄຸມທົ່ວປະເທດ

ນະໂຍບາຍຂອງ ບໍລິສັດ LGM ຈໍາກັດ ພາຍໃຕ້ເຄື່ອງໝາຍ ການຄ້າ GlobalGROUP “ ສ້າງຄວາມໝັ້ນໃຈ ໃຫ້ແກ່ຜູ້ຮັບບໍລິການ ດ້ວຍຄວາມເຂົ້າໃຈ ຈຸດປະສົງ ແລະ ເປົ້າໝາຍ ແຕ່ລະຂະໜາດອົງກອນ, ປະເພດຂອງກິດຈະການ, ມຸ້ງໝັ້ນ ໃຫ້ຜູ້ຮັບບໍລິການ ໃຫ້ຄວາມ ສໍາຄັນ ແລະ ເຂົ້າໃຈນະໂຍບາຍຂອງກິດຈະການ ຈາກການ ຂໍຮັບຮອງລະບົບບໍລິຫານງານ ມາດຕະຖານ ຕະຫຼອດອາຍຸໃບຮັບຮອງ”

 

 

 

 

ທັນສະໄໝ ແລະ ພັດທະນາdel5

ບໍລິສັດ LGM ຈໍາກັດ ພາຍໃຕ້ເຄື່ອງໝາຍການຄ້າ GlobalGROUP ເລັ່ງເຫັນ ແລະ ໃຫ້ຄວາມສໍາຄັນ ກັບຜູ້ບໍລິການ ໂດຍເຮົາໄດ້ພັດທະນາ ລະບົບການເຮັດວຽກ ແບບອອນລາຍ ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ເພື່ອໃຫ້ຜູ້ຮັບບໍລິການໝັ້ນໃຈເຖິງການ ຮັກສາ ຄວາມລັບ ດ້ວຍວິທີ່ການຈັດເກັບຂໍ້ມູນ ທີ່ເປັນລະບົບ ຫຼຸດຜ່ອນຂໍ້ຜິດຜາດໃຫ້ນ້ອຍ ທີ່ສຸດ ທັງນີ້ຜູ້ຮັບບໍລິການ ຫຼື ຜູ້ມີຄວາມສົນໃຈສາ ມາດກວດສອບໃບຮັບຮອງລະ ບົບບໍລິຫານງານຄຸນະພາບ ທີ່ໄດ້ຂຶ້ນທະບຽນໄວ້ໄດ້ດ້ວຍຕົນເອງ ເພື່ອຍື່ນສະຖານະ ຂອງການຮັບຮອງ.

 

 

 

 

service4

 

ເຂົ້າໃຈໃນຄວາມຕ້ອງການ ແລະ ດໍາເນີນການຢ່າງວອງໄວ

ບໍລິສັດ LGM ຈໍາກັດ ພາຍໃຕ້ເຄື່ອງໝາຍການຄ້າ GlobalGROUP ພວກເຮົາ ມຸ້ງໝັ້ນໃຫ້ຄວາມສໍາຄັນ ຕໍ່ຄວາມຕ້ອງການ ຂອງລູກຄ້າເປັນຫຼັກ ການຮັບຟັງຂໍ້ຄິດ ເຫັນ ຈາກລູກຄ້າ ຊຶ່ງເປັນສິ່ງສໍາຄັນ ທີ່ພວກເຮົາ ນໍາມາເປັນວິທີປະຕິບັດໃນການດໍາ ເນີນງານ ເພື່ອພັດທະນາ ແລະ ປັບປຸງອົງກອນ.

 

 

 

ການໃຫ້ບໍລິການທີ່ມີປະສິດທິພາບ

- ການຈົດທະບຽນບໍລິສັດໃນ ສປປ ລາວ

- ການດໍາເນີນເປັນໄປຕາມນະໂຍບາຍ, ຂໍ້ກໍານົດ ແລະ ຂັ້ນຕອນໃນການປະຕິບັດທີ່ເປັນສາກົນ

- ທີມຜູ້ກວດປະເມີນ ມີຄວາມຊໍານານງານ ແລະ ເປັນມືອາຊືບ

- ການໃຫ້ບໍລິການໃນລະດັບທີ່ເປັນມາດຕະຖານດຽວກັນທົ່ວໂລກ

- ການກວດສອບລະບົບການທໍາງານໂດຍທີມຜູ້ກວດຕິດຕາມຢ່າງສະໝໍ່າສະເໜີ ແລະ ຕໍ່ເນື່ອງ ຕາມລະບຽນ ແລະ ຂໍ້ກໍານົດຂອງສະຖາ   ບັນຮັບຮອງ UKAS (ປະເທດອັງກິດ)

Copyright © 2019 www.laoglobalmark.com. Design and Develop By LGM.
Tel: (+856) 21 350002, 030 508 5988, 030 533 4488 Mobile: (+856) 20 2223 4698, E-mail: office@laoglobalmark.com, laoglobalmark@gmail.com
Joomla 1.7 templates - Joomla template maker.
www.bestbabynappies.co.uk