• 001
  • 002
  • 003
  • 004
  • 005
  • 006

Articles

SA 8000 (Social Accountability) 

SA 8000 ແມ່ນມາດຕະຖານແຮງງານວ່າດ້ວຍຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ກັບສັງຄົມ ເປັນມາດຕະຖານສາກົນກ່ຽວກັບເລື່ອງສິດທິພະນັກ ງານເພື່ອຍົກລະດັບຄຸນນະພາບ ຊີວິດການເຮັດວຽກຂອງຜູ້ໃຊ້ແຮງງານ, ຄວບຄຸມໃນເລື່ອງແຮງງານເດັກ, ແຮງງານບັງຄັບ, ສຸຂະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພ, ຄວາມມີສິດທິໃນການເຈລະຈາຕໍ່ລອງ, ການກີດກັ້ນແຮງງານ, ການປະຕິບັດໃນເລື່ອງລະບຽບວິ​ໄນ, ຊົ່ວໂມງການ ເຮັດວຽກ, ຄ່າຊົດເຊີຍ ແລະ ລະບົບການຈັດການ ຄືການຍົກລະດັບມາດຖານຊີວິດຂອງຄົນເຮັດວຽກ ໃຫ້ມີຄວາມສົມດຸນກັນທັງໃນແງ ຂອງການເຮັດວຽກ ໃຫ້ໃຊ້ຊີວິດສ່ວນຕົວ ເພື່ອຄຸນະພາບຊີວິດທີດີຂຶ້ນ ຊຶ່ງຕ້ອງມີແຮງສະໜັບສະໜູນ ການມີສ່ວນຮ່ວມຢ່າງແທ້ຈິງຂອງ ຜູ້ບໍລິຫານ ເປັນຂໍ້ກໍານົດທີ່ກ່າວເຖິງການມີບົດບາດ ຂອງຜູ້ບໍລິຫານທີ່ຈະຕ້ອງເຂົ້າ ມາມີສ່ວນຮ່ວມ ໃນແງ່ຂອງການປ້ອງກັນລວມເຖິງວິ ໃສທັດການຈ້າງງານທີ່ດີບໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມຂັດແຍງໃນດ້ານແຮງງານ.


dot ຈຸດປະສົງ

ອົງ​ກອນ ຫຼື ບໍລິສັດທີ່ຕ້ອງການໄດ້ຮັບການຮັບຮອງມາດຕະຖານ SA 8000 ນັ້ນຕ້ອງບໍ່ມີການຈ້າງແຮງງານເດັກ, ບໍ່ມີການໃຊ້ແຮງງານ ທີ່ມີລັກສະນະ ເປັນການບັງຄັບໂດຍທີ່ແຮງງານນັ້ນບໍ່ສະໝັກໃຈ ນອກຈາກນີ້ຈະຕ້ອງຈັດສະພາບການເຮັດວຽກ ໃຫ້ມີຄວາມສະອາດ ປອດໄພສໍາລັບພະນັກງານ, ຕ້ອງອະນຸຍາດໃຫ້ສາມາດເຂົ້າຮ່ວມເປັນສະມາຊິກສະຫະພາບແຮງງານຢ່າງມີອິດສະຫຼະ ແລະ ມີສິດທິໃນ ການເຈລະຈາຕໍ່ລອງໃນເລື່ອງຕ່າງໆເຊັ່ນ: ສະພາບການດໍາເນີນງານ, ການຈ້າງງານ, ການຈ່າຍຄ່າສົດເຊີຍ, ການຈ່າຍຝຶກອົບຮົມ, ການ ເລື່ອນຕໍາແໜ່ງງານ, ບໍ່ມີການທໍາຮ້າຍຮ່າງກາຍ ແລະ ຈິດໃຈ.


dot ປະໂຫຍດຈາກການໄດ້ຮັບການຮັບຮອງ

1. ເພື່ອໃຫ້ຜູ້ປະກອບການຕ່າງໆນໍາຂໍ້ກໍານົດໄປປະຕິບັດໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງໂດຍຄໍານຶງເຖິງຄວາມປອດໄພ.

2. ຫຼຸດຜ່ອນການເກີດອຸປະຕິເຫດ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນລາຍຈ່າຍດ້ານຄ່າທົດແທນແກ່ລູກຈ້າງ ຊຶ່ງໃນປັດຈຸບັນກອງທຶນເງິນທົດແທນມີພະນັກ ງານຮຽກຮ້ອງເງິນຄ່າທົດແທນຂ້ອນຂ້າງຫຼາຍ.

3. ເປັນ​ການ​ປັບປຸງ​ສະພາບ​ການ​ຈ້າງ​ພະນັກງານ​ໃຫ້​ຖືກຕ້ອງ​ຕາມ​ກົດໝາຍ ​ແລະ ສະພາບ​ການ​ເຮັດ​ວຽກ​ໃຫ້​ເໜາະສົມ.

4. ສ້າງພາບພົດທີ່ດີ ໃຫ້ຜູ້ປະກອບການໄດ້ຮັບຄວາມເຊື່ອຖືທາງສັງຄົມ.

5. ເຮັດ​ໃຫ້​ພະນັກງານ​ມີ​ຄວາມ​ຈົ່ງ​ຮັກ​ພັກດີ​ຕໍ່​ກັບ​ອົງ​ກອນ ປະສິດທິພາບ​ໃນການ​ເຮັດ​ວຽກຂອງ​ພະນັກງານ​ເພີ່ມ​ຂຶ້ນ.

6. ເພື່ອກຽມຄວາມພ້ອມເຂົ້າສູ່ຕະຫຼາດໂລກ ຊຶ່ງຕ້ອງມີໃບຮັບຮອງມາດຕະຖານສາກົນ.

Copyright © 2019 www.laoglobalmark.com. Design and Develop By LGM.
Tel: (+856) 21 350002, 030 508 5988, 030 533 4488 Mobile: (+856) 20 2223 4698, E-mail: office@laoglobalmark.com, laoglobalmark@gmail.com
Joomla 1.7 templates - Joomla template maker.
www.bestbabynappies.co.uk