• 001
  • 002
  • 003
  • 004
  • 005
  • 006

Articles

ISO 50001 (Energy Management System)

ISO 50001 ແມ່ນມາດຕະຖານສາກົນກ່ຽວກັບການບໍລິຫານຈັດການພະລັງງານໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນການນໍາໃຊ້ ພະລັງງນ. ການອະນຸລັກພະລັງງານແມ່ນສິ່ງທີ່ປະເທດຕ່າງໆທົ່ວໂລກໄດ້ລົນນະລົງ ແລະ ໃຫ້ຄວາມສໍາຄັນເພາະປະຈຸບັນມີການໃຊ້ຊັບພະ ຍາກອນດ້ານພະລັງງານໄປຫຼາຍຕາມການຈະເລີນເຕີບໂຕທາງເສດຖະກິດ ໂດຍສະເພາະຊັບພະຍາກອນທີ່ໃຊ້ແລ້ວໝົດໄປເຊັ່ນ: ນໍ້າມັນ, ແກັສທໍາມະຊາດ, ຖ່ານຫີນ ແລະ ອື່ນໆ ຊຶ່ງມີປະລິມານນ້ອຍລົງ ແລະ ເລີ່ມສົ່ງສັນຍານບັນຫາໃຫ້ເຫັນຈາກລາຄາພະລັງງານທີ່ແພງ ຂື້ນເລື້ອຍໆ ເຮັດໃຫ້ປະເທດຕ່າງໆທົ່ວໂລກຫັນມາໃຫ້ຄວາມສົນໃຈກັບການໃຊ້ພະລັງງານທາງເລືອກເຊັ່ນ: ພະລັງງານແສງຕາເວັນ ແລະ ພະລັງງານລົມ. ເໜັ້ນການໃຊ້ພະລັງງານທີ່ມີຢູ່ຢ່າງຈໍາກັດໃຫ້ເກີດ ປະສິດທິພາບສູງສຸດ ດັ່ງນັ້ນກົນໄກທີ່ສໍາຄັນໃນການຈັດການພະລັງງານ ຢ່າງຍືນຍົງ ຈໍາເປັນຕ້ອງພິຈາລະນາ ເຖິງປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນ ໃນການໃຊ້ພະລັງງານຫຼຸດຄ່າພະລັງງານໃຫ້ກັບອົງກອນ.


dot ຈຸດປະສົງ

ເພື່ອໃຫ້ອົງກອນສາມາດບໍລິຫານຈັດການ, ຄວບຄຸມພະລັງງານ ແລະ ໃຊ້ພະລັງງານຢ່າງຍືນຍົນ. ຜູ້ດໍາເນີນການບໍ່ພຽງແຕ່ເຂົ້າໃຈປະ ສິດທິພາບຂອງເຄື່ອງຈັກ ແລະ ອຸປະກອນເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ຍັງສາມາດເຂົ້າໃຈການບໍລິຫານຈັດການດ້ານພະລັງງານ ແລະ ເຕັກນິກດ້ານ ພະລັງງານ ທີ່ສໍາຄັນໄປກວ່ານັ້ນຜູ້ກວດປະເມີນຕ້ອງເຂົ້າໃຈຕົວແປຕ່າງໆ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການໃຊ້ພະລັງງານ (Relevant variable affecting to Energy use) ການເຂົ້າໃຈປະເພດຂອງຕົວແປຈະເຮັດໃຫ້ການພັດທະນາ Energy baseline, EnPI, ໄດ້ຢ່າງ ຖືກຕ້ອງ ແລະ ເຂົ້າໃຈຕົວແປທີ່ມີຜົນຕໍ່ປະສິດທິພາບ ແລະ EnPI ເຮັດໃຫ້ຜູ້ກວດປະເມີນສາມາດສ້າງ Checklist ແລະ ກວດປະ ເມີນປະສິດທິຜົນລະບົບ ແລະ ການໃຊ້ພະລັງງານໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ.


dot ປະໂຫຍດຈາກການໄດ້ຮັບການຮັບຮອງ

- ລະດັບອົງກອນ

1. ເພີ່ມປະສິດທິພາບການຈັດການພະລັງງານຂອງອົງກອນ

2. ສ້າງຄວາມຊັດເຈນໃນການສະໜັບສະໜູນທີ່ກ່ຽວກັບການຈັດການຊັບພະຍາກອນດ້ານພະລັງງານ

3. ຫຼຸດຜ່ອນ Energy intensity (ອັດຕາສ່ວນຂອງປະລິມານພະລັງງານທີ່ໃຊ້ຕໍ່ຜົນຂອງກິດຈະກໍາ)

4. ຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ

5. ພັດທະນາການໃຊ້ພະລັງງານຢ່າງມີປະສິດທິພາບ

6. ສ້າງ​ຈິດ​ສໍານຶກ​ໃນ​ການ​ອະນຸລັກ​ພະລັງງານ ​ແລະ ສ້າງ​ພາບ​ພົດ​ທີ່​ດີໃຫ້​ແກ່​ອົງ​ກອນ

- ລະດັບປະ​ເທດ

1. ຫຼຸດຜ່ອນ​ການ​ນໍາ​ເຂົ້າພະລັງງານ

2. ຫຼຸດ​ການ​ຂາດ​ດຸນ​ທາງ​ການ​ຄ້າ

3. ເພີ່ມ​ຄວາມໝັ້ນຄົງ​ທາງ​ດ້ານ​ພະລັງງານ

4. ຫຼຸດຜ່ອນການ​ນໍາ​ໃຊ້​ຊັບພະຍາ​ກອນ​ທໍາ​ມະ​ຊາດ

- ລະດັບ​ໂລກ

1. ຫຼຸດຜ່ອນ​ການປ່ອຍ​ແກັດ​ເຮືອນ​​ແກ້ວ

2. ຫຼຸດຜ່ອນການທໍາລາຍ​ຊັ້ນ​ໂອ​ໂຊນ​ໃນ​ບັນຍາກາດ

3. ຫຼຸດ​ຜ່ອນ​ບັນຫາ ​​Climate Change


dot ຫຼັກ​ການ​ຂອງ​ການ​ຈັດການ​ດ້ານ​ພະລັງງານ (Energy Management Principle)

ປະກອບ​ມີ 8 ຫຼັກການ:

1. ການ​ກໍານົດ​ນະ​ໂຍບາຍ​ດ້ານພະລັງງານ (Environmental Policy)

2. ການວາງ​ແຜນ​ (Planning) ເພື່ອ​ສະໜອງນະ​ໂຍບາຍ

3. ການ​ນໍາ​ໄປ​ປະຕິບັດ ​ແລະ ການ​ດໍາ​ເນີນ​ການ (Implementation & Operation)

4. ການກວດ​ສອບ ​ແລະ ດໍາ​​ເນີນ​ການ​ແກ້​ໄຂ (Checking & Corrective Action)

5. ການຕິດຕາມ, ການກວດວັດ ແລະ ການວິເຄາະ (Monitoring, measurement and analysis)

6. ການປະຕິບັດການແກ້ໄຂ ແລະ ການປ້ອງກັນ (Nonconformities, correction, corrective and preventive action)

7. ການກວດປະເມີນພາຍໃນ (Internal audit of the EnMS)

8. ການ​ທົບ​ທວນ ​ແລະ ການ​ປັບປຸງ​ໃຫ້​ດີ​ຂຶ້ນຢ່າງ​ຕໍ່​ເນື່ອງ (Management Review & Continual Improvement)

Copyright © 2019 www.laoglobalmark.com. Design and Develop By LGM.
Tel: (+856) 21 350002, 030 508 5988, 030 533 4488 Mobile: (+856) 20 2223 4698, E-mail: office@laoglobalmark.com, laoglobalmark@gmail.com
Joomla 1.7 templates - Joomla template maker.
www.bestbabynappies.co.uk