• 001
  • 002
  • 003
  • 004
  • 005
  • 006

Articles

GMP/HACCP

GMP (Good Manufacturing Practice) ແມ່ນຫຼັກເກນວິທີການທີ່ດີໃນການຜະລິດອາຫານເປັນເກນ ຫຼື ຂໍ້ກໍານົດຂັ້ນ ພື້ນຖານທີ່ຈໍາເປັນໃນການຜະລິດ ແລະ ຄວບຄຸມເພື່ອໃຫ້ຜູ້ຜະລິດປະຕິບັດຕາມ ແລະ ເຮັດໃຫ້ສາມາດຜະລິດອາຫານໄດ້ຢ່າງປອດໄພ ໂດຍເນັ້ນການປ້ອງກັນ ແລະ ກໍາຈັດຄວາມສ່ຽງ ທີ່ອາດຈະເຮັດໃຫ້ ອາຫານເປັນພິດ, ເປັນອັນຕະລາຍ ຫຼື ເກີດຄວາມບໍ່ປອດໄພແກ່ຜູ້ ບໍລິໂພກ.

ເປັນມາດຕະຖານທີ່ໄດ້ຮັບການຍອມຮັບຈາກຜູ້ບໍລິໂພກ ກ່ຽວກັບອຸດສະຫະກໍາອາຫານ ດ້ານຫຼັກເກນວິທີການທີ່ດີໃນການຜະລິດ. ຊຶ່ງ ລວມເຖິງທຸກຜະລິດຕະພັນ ກ່ຽວກັບອາຫານດ້ວຍຂໍ້ກໍານົດພື້ນຖານ ສໍາລັບການຜະລິດ ແລະ ຄວມຄຸມ ເນັ້ນວິທີການປ້ອງກັນຫຼາຍກວ່າ ການແກ້ໄຂຢ່າງເປັນລະບົບ ການຈັດການຄວາມປອດໄພຂອງອາຫານຂັ້ນພື້ນຖານ (Food Safety Management System) ຄື ການຈັດການເພື່ອບໍ່ໃຫ້ອາຫານມີຜົນກະທົບໃນທາງລົບຕໍ່ຜູ້ບໍລິໂພກ.

 

dot ຫຼັກ​ການ​ຂອງ​ GMP ປະກອບ​ມີ 6 ຫຼັກການ:

1. ສະຖານ​ທີ​່ຕັ້ງ/​ໂຄງ​ສ້າງ​ອາຄານ

2. ການກວດ​ຮັບ/ຈັດ​ກັບ​ວັດ​ຖຸດິບ

3. ລະບົບ​ການ​ຜະລິດ​ທີ່​ປອດ​ໄພ

4. ການ​ຈັດການ​ດ້ານ​ສຸຂະ​ອະນາ​ໄມ

5. ການຈັດ​ເກັບ​ສິນຄ້າ

6. ການ​ຂົນ​ສົ່ງ

 

HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point) ແມ່ນມາດຕະຖານດ້ານການວິເຄາະອັນຕະລາຍ ແລະ ຈຸດຄວບຄຸມວິກິດ ຄຸນນະພາບຂອງອາຫານ. ​​ເປັນ​ມາດຕະຖານ​ການ​ປ້ອງ​ກັນ​ອັນຕະລາຍ ທີ່​ອາດ​ເກີດ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ແຕ່ລະ​ຂັ້ນ​ຕອນ​ຂອງການ​ດໍາ​ເນີນ​ການ​ຜະລິດໂດຍມີຂະບວນການດໍາເນີນງານທາງວິທະຍາສາດຄື: ມີການສຶກສາເຖິງອັນຕະລາຍຫາທາງປ້ອງກັນໄວ້ລ່ວງໜ້າ ລວມທັງມີການຄວບຄຸມແລະຕິດຕາມກວດກາເພື່ອໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າມາດຕະການປ້ອງກັນທີ່ກໍານົດຂຶ້ນນັ້ນມີປະສິດທິພາບຕະຫຼອດເວລາ.

ເປັນການຈັດການດ້ານການຄວບຄຸມ ຂະບວນການຜະລິດ ໂດຍຈະເຮັດການວິເຄາະ ແລະ ປະເມີນອັນຕະລາຍ ໃນຂັ້ນຕອນການຜະລິດ ທັງໝົດ ຕັ້ງແຕ່ກວດຮັບວັດຖຸດິບຈົນກະທັ້ງການຜະລິດ ແລະ ເຖິງມືຜູ້ບໍລິໂພກ ວ່າຈຸດໃດຂັ້ນຕອນໃດມີຄວາມສ່ຽງຕ້ອງຄວບຄຸມ ຖ້າປະ ສະຈາກການຄວບຄຸມທີ່ຈຸດນັ້ນໆ ຈະເຮັດໃຫ້ຜະລິດຕະພັນອາຫານບໍ່ປອດໄພຕໍ່ກັບຜູ້ບໍລິໂພກເອີ້ນຈຸດ ຫຼື ຂັ້ນຕອນນັ້ນວ່າຈຸດວິ ກິດທີ່ຕ້ອງຄວບຄຸມ (Critical Control Point “CCP”) ດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງຫາມາດຕະການຄວບຄຸມຈຸດວິກິດ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ອາຫານປອດໄພ ຕໍ່ຜູ້ບໍລິໂພກ.

 

dot ຫຼັກ​ການ​ຂອງ​ HACCP ປະກອບ​ມີ 7 ຫຼັກການ:

1. ການ​ດໍາ​ເນີນ​ການ​ວິ​ເຈາະ​ອັນຕະລາຍ (Conduct a Hazard Analysis)

2. ກໍານົດຈຸດ​ວິ​ກິດ​ທີ່​ຕ້ອງ​ຄວບ​ຄຸມ (Determine the Critical Control Point; CCP)

3. ກໍານົດ​ຄ່າ​ວິ​ກິດ (Establish Critical Limits)

4. ກໍານົດ​ລະບົບ​ກວດ​ຕິດຕາມ​ເພື່ອ​ຄວບ​ຄຸມ​ຈຸດ​ວິ​ກິດ​ທີ່​ຕ້ອງ​ຄວບ​ຄຸມ (Establish a System to Monitor Control of the CCP)

5. ກໍານົດ​ວິທີ​ການ​ແກ້​ໄຂ (Establish the Corrective Action)

6. ກໍານົດ​ວິທີ​ການກວດ​ສອບ (Establish Procedures for Verification) ​ເພື່ອ​ຢືນຢັນ​ປະສິດທິພາບ​ການ​ດໍາ​ເນີນ​ງານ​ຂອງ​ລະບົບ

7. ກໍານົດ​ລະບົບ​ເອກະສານ ​ແລະ ການ​ເກັບ​ບັນທຶກ​ຂໍ້​ມູນ (Establish Documentation and Record Keeping)

 

dot ຈຸດປະສົງ GMP/HACCP

ເປັນການປ້ອງກັນຫຼາຍກວ່າການແກ້ໄຂ ເພື່ອປ້ອງກັນຄວາມສ່ຽງທີ່ອາດເຮັດໃຫ້ເກີດອັນຕະລາຍ ຫຼື ຄວາມບໍ່ປອດໄພຕໍ່ຜູ້ບໍລິໂພກ.

 

dot ປະໂຫຍດຈາກການໄດ້ຮັບການຮັບຮອງ GMP/HACCP

1. ຜູ້ປະກອບການສາມາດຮັບຮູ້ຫຼັກການວິທີການທີ່ດີ ສໍາຫຼັບການຈັດການຄວບຄຸມຂະບວນການຜະລິດ ກ່ອນເລີ່ມການຜະລິດເຊັ່ນ: ການຄວບຄຸມສຸຂະລັກສະນະໃນສ່ວນບຸກຄະລະກອນ, ການຄວບຄຸມແມງໄມ້ ແລະ ສັດນໍ້າໂລກ, ການອອກແບບໂຄງສ້າງ ອາຄານ ການຜະລິດ ແລະ ລວມເຖິງເຄື່ອງຈັກອຸປະກອນທີ່ໃຊ້ໃນການຜະລິດ.

2. ຜູ້ປະກອບການສາມາດເຮັດການວິເຄາະ ແລະ ປະເມີນອັນຕະລາຍໃນຂັ້ນຕອນການຜະລິດທັງໜົດ ຕັ້ງແຕ່ກວດຮັບວັດຖຸດິບຈົນກະ ທັ້ງເປັນຜະລິດຕະພັນສູ່ຜູ້ບໍລິໂພກວ່າຈຸດໃດ ຫຼື ຂັ້ນຕອນໃດມີຄວາມສ່ຽງຕ້ອງຄວບຄຸມຈຸດວິກິດ ເພື່ອໃຫ້ອາຫານປອດໄພຕໍ່ຜູ້ບໍລິໂພກ.

3. ສ້າງພາບພົດທີ່ດີໃຫ້ແກ່ອົງກອນ ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມສາມາດໃນການຄວບຄຸມ ຂະບວນການຜະລິດໃຫ້ເປັນໄປຕາມຫຼັກການ ວິທີການທີ່ດີຄວາມສາມາດໃນການວິເຄາະ ແລະ ປະເມີນອັນຕະລາຍໃນຂັ້ນຕອນການຜະລິດທັງໝົດຈົນກະທັ້ງເປັນຜະລິດຕະພັນ ແລະ ສົ່ງເຖິງມືຜູ້ບໍລິໂພກ.

4. ເພື່ອການຄັດເລືອກຜູ້ຂາຍຢູ່ໃນລໍາດັບຕົ້ນໆ ດັ່ງທີ່ອົງກອນທ່ານຢູ່ໃນ ລາຍຊື່ຜູ້ຂາຍທີ່ໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາ ຈາກກຸ່ມລູກຄ້າໃນລໍາດັບ ຕົ້ນໆດ້ວຍວິທີຄັດເລືອກຜູ້ຂາຍທີ່ມີໃບຮັບຮອງລະບົບມາດຕະຖານ.

 

ISO 22000 Food Safety Management SystemFSMS”

ISO 22000 ແມ່ນມາດຕະຖານ​ສາກົນ ​ສໍາລັບ​ລະບົບ​ການ​ບໍລິຫານ​ຈັດການ ​ດ້ານ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ​ຂອງ​ອາຫານ ຊຶ່ງ​ກ່ຽວຂ້ອງ​ກັບ​ຜູ້​ປະ ກອບ​ກິດຈະການ​ໃນ​ອຸດ​ສະຫະ​ກໍາ​ອາຫານ. ISO 22000 ຈະ​ຄວບ​ຄຸມ​ທັງ​ຂໍ້​ກໍານົດ​ຂອງ GMP, HACCP ​ແລະ ISO 9001 ມາດ ຕະຖານ​ດັ່ງກ່າວ​ເນັ້ນທີ່​ຜູ້​ປະກອບ​ການ ​ຕ້ອງການ​ພັດທະນາ​ການ​ຈັດການ​ ຄວາມ​ປອດ​ໄພ​ຂອງ​ອາຫານ ​ໃຫ້​ມີ​ຄວາມ​ຊັດ​ເຈນ ​ ​ເພື່ອຮັບ​ປະ ກັນ​ຄວາ​ມປອດ​ໄພຂອງ​ສິນຄ້າຕະຫຼອດ​ວົງ​ຈອນ​ການ​ຜະລິດອາຫານ.

 

dot ຈຸດປະສົງ

ຮັບປະກັນ​ການ​ກໍານົດ​ລາຍ​ລະອຽ​ດການກວດ​ສອບ ​ເພື່ອ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ​ຂອງ​ອາຫານ​ຢ່າງ​ຖືກຕ້ອງ​ເໝາະສົມ ​ແລະ ມີ​ຂະ​ບວນການ​ຄວບ​ຄຸມການກວດ​ສອບ ​ທີ່​ມີ​ປະສິດທິພາບ​ໃນ​ທຸກ​ຂັ້ນ​ຕອນ ​ໂດຍ​ອາ​ໃສ​ຂໍ້​ມູນ​ຈາກ​ການ​ສື່ສານ​ລະ​ຫວ່າງ ຜູ້​ມີ​ສ່ວນ​ຮ່ວມ​ໃນ​ວົງ​ຈອນ​ການ​ຜະລິດ​ອາຫານ​ທຸກ​ຄົນໃຫ້​ຂໍ້​ມູນ ​ແລະ ຫຼັກ​ຖານ​ຕາມ​ຄວາມ​ຕ້ອງ​ການ​ຂອງ​ລູກ​ຄ້າ ​ແລະ ຕົວ​ແທນ​ຈໍາໜ່າຍ​.

 

dot ປະໂຫຍດຈາກການໄດ້ຮັບການຮັບຮອງ ISO 22000

1. ລູກ​ຄ້າ​ມີ​ຄວາມ​ພຶ່ງພໍ​ໃຈ​ຈາ​ກການ​ໃຫ້​ບໍລິການ​ຜະລິ​ດຕະພັນ ທີ່​ສະໜອງຄວາມ​ຕ້ອງ​ການ​ລູກ​ຄ້າ​ ​ໃນ​ເລື່ອງ​ຄຸນ​ນະພາ​ບ, ຄວາມ​ປອດ​ໄພ ​ແລະ ການ​ປະຕິບັດ​ຕາມ​ກົດໝາຍ.

2. ຫຼຸ​ດຜ່ອນຄ່າ​ໃຊ້​ຈ່າຍ​ໃນ​ການ​ດໍາ​ເນີນ​ງານ​ ມີ​ການ​ປັບປຸງ​ຂະ​ບວນການ​ຢ່າງ​ຕໍ່​ເນື່ອງ ​ເປັນ​ຜົນ​ໃຫ້​​ເກີດ​ປະສິດທິພາບ ​ໃນ​ການ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ວຽກງານ.

3. ປະ​ສິດທິ​ພາບ​ໃນ​ການ​ດໍາ​ເນີນ​ການຄວບ​ຄູ່​ກັບ​ລະບົບ HACCP (ຂອງ PRP ​ແລະ OPRP) ຊຶ່ງ​ເປັນ​ຂໍ້​ກໍານົດ​ລ່ວງໜ້າ ພ້ອມກັບ ການ​ດໍາ​ເນີນ​ງານ​ຕາມ​ຮູບ​ແບບ Plan-Do-Check-Act ຂອງ ISO 9001 ​ເພື່ອ​ເພີ່ມ​ປະສິດທິພາບ​ຂອງ​ລະບົບ​ບໍລິຫານ​ຄວາ​ມປອດ​ໄພ​ຂອງ​ອາຫານ.

4. ເສີມ​ສ້າງ​ຄວາມ​ສໍາພັນ​ທີ່​ດີ​ຮ່ວມ​ກັນ​ລະ​ຫວ່າງ​ພະນັກງານ​ກັບ​ລູກ​ຄ້າ Suppliers.

5. ການ​ຈັດການ​ຄວາມສ່ຽງ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ປັບປຸງ​ໃຫ້​ດີ​ຍິ່ງ​ຂຶ້ນ ດ້ວຍ​ຄວາມ​ສະ​ເໝີຕົ້ນ​ສະ​ເໝີປາຍ ​ແລະ ຄວາມ​ສາມາດ​ໃນ​ການ​ຕິດຕາມ​ຜະລິດ​ຕະພັນ.

6. ເປັນ​ການ​ຮັບຮອງ​ທາງ​ທຸລະ​ກິດ​ທີ່ໜ້າ​ເຊື່ອ​ຖື ​ໂດຍ​ການ​ໃຫ້ໜ່ວຍງານອິດສະຫຼະ​ເປັນ​ຜູ້​ກວດ​ສອບ​ຮັບຮອງ​ກັບມາດຕະຖານ​ທີ່​ຜ່ານ​ການ​ຍອມຮັບ.

7. ເພື່ອການຄັດເລືອກຜູ້ຂາຍຢູ່ໃນລໍາດັບຕົ້ນໆ ດັ່ງທີ່ອົງກອນທ່ານຢູ່ໃນລາຍຊື່ຜູ້ຂາຍ ທີ່ໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາ ຈາກກຸ່ມລູກຄ້າໃນລໍາ ດັບຕົ້ນໆ ດ້ວຍວິທີຄັດເລືອກຜູ້ຂາຍທີ່ມີໃບຮັບຮອງລະບົບມາດຕະຖານ.

 

dot ຫຼັກ​ການ​ຂອງ​ ISO 22000 ປະກອບ​ມີ 5 ຫຼັກການ:

1. ການ​ວາງ​ແຜນ (Planing)

2. ການ​ນໍາ​ໄປ​ປະຕິບັດ (Implementation)

3 ການ​ດໍາ​ເນີນ​ການ (Operation)

4. ການ​ບໍ​ລຸງ​ຮັກສາ (Maintain)

5. ການ​ປັບປຸງ​ລະບົບ​ບໍລິຫານ​ງານ​ດ້ານ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ​ອາຫານ (Update a food safety management system)

Copyright © 2019 www.laoglobalmark.com. Design and Develop By LGM.
Tel: (+856) 21 350002, 030 508 5988, 030 533 4488 Mobile: (+856) 20 2223 4698, E-mail: office@laoglobalmark.com, laoglobalmark@gmail.com
Joomla 1.7 templates - Joomla template maker.
www.bestbabynappies.co.uk