• 001
  • 002
  • 003
  • 004
  • 005
  • 006

Articles

OHSAS 18001 (Occupational Health and Safety Assess - ment System)

OHSAS 18001 ແມ່ນມາດຕະຖານສາກົນວ່າ ດ້ວຍການປະ​ເມີນ​ຜົນດ້ານ​ສຸ​ຂະ​ພາບ ​ແລະ ຄວາມ​ປອດ​ໄພ ຂອງ​ພະນັກງານໃນ ອົງກອນຕັ້ງແຕ່ຜູ້ບໍລິຫານລະດັບສູງຈົນກະທັ້ງພະນັກງານຜູ້ປະຕິບັດວຽກຕົວຈິງ ຊຶ່ງເປັນລະບົບທີ່ເນັ້ນການຈັດ ການເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມ ສ່ຽງຕໍ່ການເກີດອັນຕະລາຍອັນກໍ່ໃຫ້ເກີດການບາດເຈັບ, ການເຈັບປ່ວຍ ຕະຫຼອດການສູນເສຍຊັບສິນຕ່າງໆ. ດັ່ງນັ້ນຖ້າຫາກມີການນໍາ ລະບົບການຈັດການດ້ານສຸຂະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພເຂົ້າມາດໍາເນີນການຮ່ວມກັບ ການບໍລິຫານຈັດການ ຂອງອົງກອນກໍ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ ອົງກອນສາມາດແກ້ບັນຫາ ແລະ ຄວບຄຸມສິ່ງທີ່ເປັນອັນຕະລາຍຕ່າງໆ ຊຶ່ງມີຜົນຕໍ່ສຸຂະພາບ ແລະ ສະຫວັດດີການຂອງບຸກຄະລະກອນ ໄດ້ລວມທັງຊ່ວຍໃຫ້ບຸກຄະລະກອນເກີດຄວາມເຊື່ອໝັ້ນຕໍ່ຄວາມປອດໄພໃນການປະຕິບັດງານ.

 

dot ປະໂຫຍດຈາກການໄດ້ຮັບການຮັບຮອງ

- ຜົນປະໂຫຍດຕໍ່ພະນັກງານ:

1. ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການດໍາເນີນການຈັດການດ້ານຄວາມປອດໄພ.

2. ສ້າງຄວາມພຶງພໍໃຈ ແລະ ຄວາມເຊື່ອໝັ້ນໃນຄວາມປອດໄພຕໍ່ກັບຊີວິດ ແລະ ຊັບສິນໃນການປະຕິບັດວຽກງານ.

3. ພະນັກງານມີຄວາມເອົາໃຈໃສ່ໃນເລື່ອງສຸຂະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພໃນການປະຕິບັດວຽກງານຫຼາຍຂຶ້ນ.

4. ມີລະບຽບຫຼັກການທີ່ຊັດເຈນດ້ານສຸຂະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພໃນການປະຕິບັດວຽກງານ.

5. ສ້າງຄວາມສາມັກຄີໃນການປະຕິບັດວຽກງານ.

- ຜົນປະໂຫຍດຕໍ່ກັບອົງກອນ:

1. ຮັກສາ ແລະ ປ້ອງກັນຊີວິດ ແລະ ສັບຊິນອັນເນື່ອງມາຈາກອຸປະຕິເຫດທີ່ເກີດຂື້ນຈາກອົງກອນ.

2. ເປັນການກຽມຄວາມພ້ອມກ່ອນທີຈະມີເຫດການອຸປະຕິເຫດ ແລະ ພາວາສຸກເສີນເກີດຂື້ນ ຊື່ງເປັນການປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມ ເສຍຫາຍທາງດ້ານຊີວິດ ແລະ ຊັບສິນ.

3. ສ້າງຂັວນກໍາລັງໃຈໃຫ້ແກ່ພະນັງງານ ໃຫ້ເກີດຄວາມເຊື່ອໝັ້ນໃນຄວາມປອດໄພຕໍ່ກັບຊີວິດການເຮັດວຽກໃນອົງກອນ ຊຶ່ງຈະມີຜົນ ໂດຍກົງຕໍ່ການເພີ່ມປະສິດທິພາບໃນການເຮັດວຽກ ແລະ ການຜະລິດ.

4. ສົ່ງເສີມພາບພົດທີ່ດີຕໍ່ກັບສັງຄົມ ຊຶ່ງຈະສາມາດເຮັດໃຫ້ອົງກອນສາມາດ ນໍາໄປໃຊ້ໃນໂຄສະນາ ແລະ ປະຊາສໍາພັນ ເພື່ອເສີມສ້າງ ພາບພົດຂອງອົງກອນໃຫ້ດີຍີ່ງຂື້ນ ແລະ ເປັນທີ່ຍອມຮັບໃນສັງຄົມ.

5. ກຽມຄວາມພ້ອມໃນການເຂົ້າສູ່ການແຂ່ງຂັນທາງດ້ານການຄ້າໃນຕະຫຼາດໂລກຫຼຸດລາຍຈ່າຍເງິນທົດແທນໃນການຮັກສາພະຍາບານ.

 

dot ຂັ້ນຕອນໃນການເຮັດລະບົບປະກອບດ້ວຍ 6 ຂັ້ນຕອນ:

1. ການທົບທວນສະພາບຂອງອົງກອນ

2. ການກໍານົດນະໂຍບາຍສຸຂະອະນາໄມ ແລະ ຄວາມປອດໄພ

3. ການວາງແຜນ

4. ການນໍາໄປໃຊ້ ແລະ ປະຕິບັດ

5. ການກວດສອບ ແລະ ແກ້ໄຂ

6. ການທົບທວນການຈັດການ

ດັ່ງນັ້ນການດໍາເນີນການຈັດການລະບົບສຸຂະອະນາໄມ ແລະ ຄວາມປອດໄພ ຂອງອົງກອນຈະບັນລຸຈຸດປະສົງ ແລະ ເປົ້າໝາຍຢ່າງມີປະ ສິດທິຜົນນັ້ນອົງກອນຈະຕ້ອງມີການປະຕິບັດ ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບນະໂຍບາຍຄຸນນະພາບ ແລະ ມີການປັບປຸງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ (Continual Impro- vement).

Copyright © 2019 www.laoglobalmark.com. Design and Develop By LGM.
Tel: (+856) 21 350002, 030 508 5988, 030 533 4488 Mobile: (+856) 20 2223 4698, E-mail: office@laoglobalmark.com, laoglobalmark@gmail.com
Joomla 1.7 templates - Joomla template maker.
www.bestbabynappies.co.uk