• 001
  • 002
  • 003
  • 004
  • 005
  • 006

Articles

ISO 14001 Environmental Management System “EMS”

ISO 14001 ແມ່ນມາດຕະຖານສາກົນ ສໍາລັບການຈັດການດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ຂອງອົງກອນໃຫ້ເກີດຜົນກະທົບ ຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມນ້ອຍ ທີ່ສຸດ. ເປັນລະບົບບໍລິຫານງານດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມດ້ວຍການຄວບຄຸມຄວາມສໍາພັນລະຫວ່າງກິດຈະກໍາການຜະລິດສິນຄ້າ ຫຼື ການບໍລິ ການກັບສິ່ງແວດລ້ອມ. ອົງກອນທີ່ຂໍການຮັບຮອງຕ້ອງສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງສິ່ງທີ່ຕັ້ງໃຈດໍາເນີນການ, ຢຶດໝັ້ນ ແລະ ບັນທຶກທຸກກິດຈະກໍາ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໂດຍຕ້ອງກໍານົດຈຸດປະສົງ, ເປົ້າໝາຍ ແລະ ຜົນການດໍາເນີນງານໃນໂຄງການ. ການປັບປຸງສະຖານະການຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ການປະຕິບັດທຸກກິດຈະກໍາກ່ຽວຂ້ອງພາຍໃຕ້ກົດໝາຍ, ຂໍ້ກໍານົດຂອງລູກຄ້າ ແລະ ຂໍ້ກໍານົດຕາມມາດຕະຖານສາກົນດ້ວຍລະບົບເອກະ ສານທີ່ເປັນໄປຕາມມາດຕະຖານທີ່ວາງໄວ້ ພ້ອມທັງການປະເມີນເປັນແຕ່ລະໄລຍະ ເພື່ອໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າພະນັກງານທຸກພະແນກ ທີ່ກ່ຽວ ຂ້ອງໄດ້ດໍາເນີນການຕາມມາດຕະຖານຢ່າງ ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນລະບົບບໍລິຫານງານດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ.


dot ຈຸດປະສົງ

ມຸ້ງໝັ້ນການປ້ອງກັນມົນລະພິດ, ການປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກໍານົດຂອງລູກຄ້າ ແລະ ຂໍ້ກໍານົດຕາມມາດຕະຖານສາກົນ ດ້ວຍລະບົບເອກະສານ ທີ່ເປັນໄປຕາມມາດຕະຖານທີ່ວາງໄວ້ການປັບປຸງ ແລະ ພັດທະນາການຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງເຊັ່ນ: ການປ່ອຍມົນລະ ພິດລົງ ໃນດິນ, ໃນນໍ້າ ແລະ ໃນອາກາດ, ການປ່ອຍນໍ້າເສຍ(ນໍ້າເປື້ອນ) ແລະ ການກໍາຈັດສິ່ງເສດເຫຼືອ.


dot ປະໂຫຍດຈາກການໄດ້ຮັບການຮັບຮອງ

1. ສາມາດຮັບຮູ້ຂໍ້ບັງຄັບຂອງກົດໝາຍ, ຂໍ້ກໍານົດມາດຕະຖານ​ສາກົນ ແລະ ເງື່ອນໄຂຕ່າງໆ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຕົວສິນຄ້າ ຫຼື ການບໍລິການ ຂອງອົງກອນມີຜົນແນວໃດຕໍ່ກັບສິ່ງແວດລ້ອມ ກ່ອນເລີ່ມຂະບວນການຜະລິດສິນຄ້າ ຫຼື ການບໍລິການຈົນເຖິງການສົ່ງມອບ.

2. ເພີ່ມປະສິດທິພາບຂອງການໃຊ້ພະລັງງານ ແລະ ນໍ້າ.

3. ຫຼຸດຜ່ອນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ສໍາລັບການແກ້ໄຂການປ່ອຍມົນລະພິດ ການປ່ອຍສານພິດອື່ນໆ ລົງສູ່ສິ່ງແວດລ້ອມ.

4. ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສຽງ ໃນການປະຕິບັດຂໍ້ກໍານົດ ທີ່ບໍ່ເປັນໄປຕາມກົດໝາຍ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນບັນຫາຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ກ່ຽວກັບການຈັດການ ດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ.

5. ສ້າງພາບພົດທີ່ດີໃຫ້ແກ່ອົງກອນ ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມສາມາດໃນການຄວບຄຸມ ແລະ ຂະບວນການຜະລິດທີ່ອາດສົ່ງຜົນກະ ທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ.

6. ສະດວກ​ໃນ​ການ​ເຮັດ​ການ​ຄ້າ​ທັງ​ພາຍ​ໃນ ​ແລະ ຕ່າງປະ​ເທດ ຫຼຸດຜ່​ອນການ​ເຈລະຈາ ​ແລະ ​ເຮັດ​ຂໍ້​ຕົກລົງ​ທາງ​ການ​ຄ້າ.

7. ເພື່ອການຄັດເລືອກ ຜູ້ຂາຍຢູ່ໃນລໍາດັບຕົ້ນໆ ດັ່ງທີ່ອົງກອນທ່ານຢູ່ໃນລາຍຊື່ຜູ້ຂາຍທີ່ໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາ ຈາກກຸ້ມລູກຄ້າໃນລໍາດັບ ຕົ້ນໆ ດ້ວຍວິທີຄັດເລືອກຜູ້ຂາຍທີ່ມີໃບຮັບຮອງລະບົບມາດຕະຖານ.


dot ຫຼັກ​ການ​ຂອງ​ການ​ຈັດການ​ດ້ານ​ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ (EnvironmentalManagementPrinciple “EMP”)

ປະກອບ​ມີ 5 ຫຼັກການ:

1. ການ​ກໍານົດ​ນະ​ໂຍບາຍ​ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ (Environmental Policy)

2. ການວາງ​ແຜນ​ (Planning) ເພື່ອ​ສະໜອງນະ​ໂຍບາຍ

3. ການ​ນໍາ​ໄປ​ປະຕິບັດ ​ແລະ ການ​ດໍາ​ເນີນ​ການ (Implementation & Operation)

4. ການກວດ​ສອບ ​ແລະ ດໍາ​​ເນີນ​ການ​ແກ້​ໄຂ (Checking & Corrective Action)

5. ການ​ທົບ​ທວນ ​ແລະ ການ​ປັບປຸງ​ໃຫ້​ດີ​ຂຶ້ນຢ່າງ​ຕໍ່​ເນື່ອງ (Management Review & Continual Improvement)

Copyright © 2019 www.laoglobalmark.com. Design and Develop By LGM.
Tel: (+856) 21 350002, 030 508 5988, 030 533 4488 Mobile: (+856) 20 2223 4698, E-mail: office@laoglobalmark.com, laoglobalmark@gmail.com
Joomla 1.7 templates - Joomla template maker.
www.bestbabynappies.co.uk