• 001
  • 002
  • 003
  • 004
  • 005
  • 006

Articles

ເປັນຫຍັງຕ້ອງໄດ້ຮັບການຮັບຮອງລະບົບບໍລິຫານງານຄຸນນະພາບ?

     ການບໍລິການ ຫຼື ການຜະລິດສິນຄ້າໃຫ້ເປັນໄປຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງລູກຄ້າ ແລະ ມີຍອດສັ່ງຊື້ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງນັ້ນຄືຄວາມມຸ້ງ ຫວັງຂອງທຸກອົງກອນ.


ປະໂຫຍດຈາກການໄດ້ຮັບການຮັບຮອງລະບົບມາດຕະຖານສາກົນ ISO

- ອົງກອນໄດ້ປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກໍານົດ ຕາມມາດຕະຖານສາກົນລະບົບບໍລິຫານງານ, ຕາມກົດໝາຍ ແລະ ຂໍ້ກໍານົດທີ່ລູກຄ້າກໍານົດ.

- ອົງ​ກອນ​ມີລະບົບບໍລິຫານງານ ຄຸນນະພາບ ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງການພັດທະນາ ລະບົບບໍລິຫານງານ, ພັດທະນາບຸກຄະລະກອນ ​ແລະ ຫຼຸດ ຜ່ອນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຈາກຄວາມຜິດພາດທີ່ເກີດຂື້ນຈາກໜ້າງານ (ສິນຄ້າ) ຫຼື ບໍລິການທີ່ບໍ່ເປັນໄປຕາມຂໍ້ກໍານົດ.

- ສ້າງພາບພົດທີ່ດີ ໃຫ້ແກ່ອົງກອນ ຊຶ່ງສະແດງຄວາມເອົາໃຈໃສ່ ແລະ ໃຫ້ຄວາມສໍາຄັນຕໍ່ກັບ ພັນທະສັນຍາຕໍ່ກຸ່ມຮ່ວມ ທຸລະກິດ. ລວມ ເຖິງຂໍ້ກໍານົດຂອງທຸລະກິດນັ້ນໆຕອບໂຈດການແຂ່ງຂັນທາງທຸລະກິດ.

- ສະດວກ​ໃນ​ການ​ເຮັດ​ການ​ຄ້າ​ທັງ​ພາຍ​ໃນ ​ແລະ ຕ່າງປະ​ເທດຫຼຸດຜ່​ອນການ​ເຈລະຈາ ​ແລະ ​ເຮັດ​ຂໍ້​ຕົກ​ລົງທາງ​ການ​ຄ້າ

- ເພື່ອການຄັດເລືອກ ຜູ້ຂາຍຢູ່ໃນລໍາດັບຕົ້ນໆ ດັ່ງທີ່ອົງກອນທ່ານຢູ່ໃນລາຍຊື່ຜູ້ຂາຍທີ່ໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາ ຈາກກຸ້ມລູກຄ້າ ໃນລໍາດັບ ຕົ້ນໆດ້ວຍວິທີຄັດເລືອກຜູ້ຂາຍທີ່ມີໃບຮັບຮອງລະບົບມາດຕະຖານ.


ເປັນຫຍັງຕ້ອງເລືອກການບໍລິການຈາກເຮົາ?

     LGM ພາຍໃຕ້ເຄື່ອງໝາຍການຄ້າ GlobalGROUP ໄດ້ຮັບການຍອມຮັບ, ໂອກາດ ແລະ ຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກຜູ້ປະກອບ ການທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ, ກຸ່ມອຸດສະຫະກໍາການຜະລິດ ແລະ ທຸລະກິດບໍລິການ.

     LGM ຮ່ວມສ້າງຄວາມເຊື່ອໝັ້ນ ໃຫ້ແກ່ກຸ່ມກິດຈະການຮ່ວມທຸລະກິດທາງການຄ້າ ດ້ວຍຄວາມຍຸຕິທໍາ ແລະ ມີລະບົບບໍລິຫານ ງານຄຸນະພາບທີ່ຢັ້ງຢືນເປັນໄປຕາມຂໍ້ກໍານົດມາດຕະຖານສາກົນ.

     LGM ນໍາຂໍ້ກໍານົດມາດຕະຖານສາກົນເຊື່ອມຕໍ່ກັບໜ້າວຽກຈິງ ຂອງຜູ້ບໍລິການເພື່ອໃຫ້ເກີດຄວາມຮູ້, ຄວາມເຂົ້າໃຈ, ການຮຽນຮູ້ ແລະ ນໍາໄປຮັບໃຊ້ໃຫ້ເໝາະສົມກັບລະບົບບໍລິຫານ ຂອງແຕ່ລະອົງກອນ ດ້ວຍຄວາມຊ່ຽວຊານ, ຄວາມຊໍານານ ແລະ ຄວາມສາມາດ ຈາກ ປະສົບການຈິງໂດຍທີມຜູ້ກວດປະເມີນ.

Copyright © 2019 www.laoglobalmark.com. Design and Develop By LGM.
Tel: (+856) 21 350002, 030 508 5988, 030 533 4488 Mobile: (+856) 20 2223 4698, E-mail: office@laoglobalmark.com, laoglobalmark@gmail.com
Joomla 1.7 templates - Joomla template maker.
www.bestbabynappies.co.uk